8
නගර
29
වාර්තා
950240
රුපියල්

නවතම වාර්තා

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 4 months ago
 • 215 views

Human Rights commission

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 14, 2018 from Jaffna , Northern  ι Report #182605

I went to human rights commission jaffna.complaint against human rights issue against my work place but she asked me 25000/- she is name is Rajanayag...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 6 months ago
 • 310 views

Immigration officer taken bribe today

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 26, 2018 from Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 6 months ago
 • 346 views

Extortion of money for a supposed to be free visa.

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 25, 2018 from Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1272 views

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 11, 2017 from Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1489 views

Traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 23, 2016 from Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1830 views

Certificate of conformity

වාර්තා කරනු ලැබුවේ August 09, 2016 from Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gam...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1968 views

Issuring new passport in one day service

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 03, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1955 views

Paid bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 27, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 1898 views

Mage mila hari adhikai

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 1910 views

Underhand trasactions

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 1856 views

Fake deeds and plans adjusted

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 15, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 1869 views

No action from police for 4 months to stop disturbance

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 13, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 2056 views

Cinnamon Garden Police

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 12, 2016 from Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 2 years ago
 • 2627 views

I experienced a courteous customer service!

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 06, 2016 from Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is sit...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 2084 views

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 06, 2016 from කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරී...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 1701 views

Special approval for building on beach

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 05, 2016 from Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 1636 views

Non stop road construction on the same stretch

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 05, 2016 from Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 1660 views

Rs. 100 charged for the death certificate, not no receipt

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 13, 2016 from Colombo , Western  ι Report #95718

One of my relatives died and a post-mortem was performed. A week after the funeral I went to handover papers to get the death certificate. Next to Col...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 4171 views

Dual citizenship expedite on bribery

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 16, 2015 from Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 2340 views

It was not a traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 15, 2015 from Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was ...Read more