අපට කියන්න

දූෂණයට එරෙහි ඔබගේ විමසුම දැන් ක්‍රියාත්මකයි.

අදහස කෙටියෙන්
අල්ලස් මැඩලන්නා වෙනස් කරන්න
Name should not be empty
වැඩිදුර විස්තර ලබාදීමෙන් අල්ලස් ලබාගන්නා තැනැත්තන්ට විරුද්ධව කඩිනමින් කටයුතු කළ හැක.
  • නිළධාරියාගේ නම
  • සිදුවූ දිනය
  • සිදුවූ වේලාව
  • සිදුවූ ස්ථානය හා/ කාර්යාලය
  • නිළධාරියාගේ තනතුර
රහස්‍යභාවයට ඔබට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරන්නෙමු. ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.
ඔබ විසින් සපයා ඇති පෞද්ගලික තොරතුරු හා අදාල කරුණු නිසි රාජ්‍ය ආයතනයක් සමග සාකච්ඡා කෙරේ.
ඔබගේ ඇමතුම් තොරතුරු දක්වන්න (අනිවාර්ය)
ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනය තහවුරු කරගැනීමට හා අදාල කටයුතු ඇරඹීමට විද්‍යුත් ලිපියක් එවනු ඇත. ඔබගේ පුද්ගලිකත්වය අප අගයන අතර ඔබගේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය සුරකිනු ඇත.
අදහස කෙටියෙන්
අවංක නිළධාරියා වෙනස් කරන්න
Name should not be empty
වැඩිදුර විස්තර ලබාදීමෙන් අල්ලස් ලබාගන්නා තැනැත්තන්ට විරුද්ධව කඩිනමින් කටයුතු කළ හැක.
  • නිළධාරියාගේ නම
  • සිදුවූ දිනය
  • සිදුවූ වේලාව
  • සිදුවූ ස්ථානය හා/ කාර්යාලය
  • නිළධාරියාගේ තනතුර
රහස්‍යභාවයට ඔබට ඇති අයිතියට අපි ගරු කරන්නෙමු. ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.
ඔබ විසින් සපයා ඇති පෞද්ගලික තොරතුරු හා අදාල කරුණු නිසි රාජ්‍ය ආයතනයක් සමග සාකච්ඡා කෙරේ.
ඔබගේ ඇමතුම් තොරතුරු දක්වන්න (අනිවාර්ය)
ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනය තහවුරු කරගැනීමට හා අදාල කටයුතු ඇරඹීමට විද්‍යුත් ලිපියක් එවනු ඇත. ඔබගේ පුද්ගලිකත්වය අප අගයන අතර ඔබගේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය සුරකිනු ඇත.
අදහස කෙටියෙන්