• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 11 months ago
 • 618 views

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 11, 2017 from Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 1 year ago
 • 946 views

Traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 23, 2016 from Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 1 year ago
 • 1244 views

Certificate of conformity

වාර්තා කරනු ලැබුවේ August 09, 2016 from Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gam...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1491 views

Issuring new passport in one day service

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 03, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1389 views

Paid bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 27, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1573 views

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 06, 2016 from කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරී...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1161 views

Rs. 100 charged for the death certificate, not no receipt

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 13, 2016 from Colombo , Western  ι Report #95718

One of my relatives died and a post-mortem was performed. A week after the funeral I went to handover papers to get the death certificate. Next to Col...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1789 views

It was not a traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 15, 2015 from Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was ...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 2068 views

Mayor ordered a personal payment

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 14, 2015 from Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #85887

Mayor Janaka Ranawaka ordered I brought a large sum amounting to 850,000/- to his home in Sapumal Place, Rajagiriya so that I could proceed with my bu...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1840 views

Bribe nation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 11, 2015 from Wattala , Western  ι Report #85595

Drove past a yellow crossing, while people were crossing. Was stopped further down the road, had a bit of chit chat with the officer, gave him 200 buc...Read more