• අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 7977 අදහස්

Mage mila hari adhikai

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 8742 අදහස්

Underhand trasactions

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 8074 අදහස්

Fake deeds and plans adjusted

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 15, 2016 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 7885 අදහස්

No action from police for 4 months to stop disturbance

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 13, 2016 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 7598 අදහස්

Cinnamon Garden Police

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 12, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 7219 අදහස්

I experienced a courteous customer service!

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 6, 2016 වෙතින් Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is sit...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 6387 අදහස්

Special approval for building on beach

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 5, 2016 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 6093 අදහස්

Non stop road construction on the same stretch

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 5, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 8486 අදහස්

Dual citizenship expedite on bribery

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 16, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 8 years ago
 • 6875 අදහස්

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 13, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...තවදුරටත් කියවන්න