• අල්ලස් මැඩලන්නා
  • 5 years ago
  • 5947 අදහස්

Mage mila hari adhikai

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM

Middle and the last part of the discussion reveals a lot.........

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?