• අල්ලස් මැඩලන්නා
  • 5 years ago
  • 6595 අදහස්

Underhand trasactions

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg

True or fales?

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?