அறிக்கையை இணைக்க

ஊழலை எதிர்ப்பதற்கான உங்களுடைய தேடல் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றது

அறிக்கைக்கான விளக்கத்தை இணைக்க
இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன் மாற்றுக
Name should not be empty
உங்கள் இலஞ்ச அறிக்கையில் மேலும் இது தொடர்பான தகவல்களை உள்ளிடுவதன் மூலம் இலஞ்சம் பெறுபவருக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகரிக்கின்றன
  • அதிகாரியின் பெயர்
  • சம்பவம் நடந்த திகதி
  • சம்பவம் நடந்த நேரம்
  • சம்பவ இடம் மற்றும் / நிகழ்வூ நடந்த இடம்
  • அதிகாரியின் பதவி
இரகசிய தன்மையில் உங்களுக்குள்ள உரிமையை நாம் மதிக்கின்றௌம். உங்கள் சொந்த தகவல்களை குறிப்பிட தேவையில்லை
நீங்கள் வழங்கிய தனிப்பட்ட விபரங்களை சேர்த்து உங்கள் அறிக்கையானது சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க நிறுவனத்திற்கு பகிரப்படும்
உங்கள் தொடர்பு விபரங்களை இணைக்குக (கட்டாயம் )
உங்கள் மின்னஞ்சல் மற்றும் நடவடிக்கைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படும். உங்கள் தனியூரிமை எமக்கு முக்கியமானது மற்றும் உங்கள் தகவல்கள் யாருக்கும் பகிரப்பட மாட்டாது
அறிக்கைக்கான விளக்கத்தை இணைக்க
நேர்மையான அதிகாரி மாற்றுக
Name should not be empty
உங்கள் இலஞ்ச அறிக்கையில் மேலும் இது தொடர்பான தகவல்களை உள்ளிடுவதன் மூலம் இலஞ்சம் பெறுபவருக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகரிக்கின்றன
  • அதிகாரியின் பெயர்
  • சம்பவம் நடந்த திகதி
  • சம்பவம் நடந்த நேரம்
  • சம்பவ இடம் மற்றும் / நிகழ்வூ நடந்த இடம்
  • அதிகாரியின் பதவி
இரகசிய தன்மையில் உங்களுக்குள்ள உரிமையை நாம் மதிக்கின்றௌம். உங்கள் சொந்த தகவல்களை குறிப்பிட தேவையில்லை
நீங்கள் வழங்கிய தனிப்பட்ட விபரங்களை சேர்த்து உங்கள் அறிக்கையானது சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க நிறுவனத்திற்கு பகிரப்படும்
உங்கள் தொடர்பு விபரங்களை இணைக்குக (கட்டாயம் )
உங்கள் மின்னஞ்சல் மற்றும் நடவடிக்கைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படும். உங்கள் தனியூரிமை எமக்கு முக்கியமானது மற்றும் உங்கள் தகவல்கள் யாருக்கும் பகிரப்பட மாட்டாது
அறிக்கைக்கான விளக்கத்தை இணைக்க