• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 8 years ago
  • 5973 பார்க்கப்பட்டது

Rs. 100 charged for the death certificate, not no receipt

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 13, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #95718

One of my relatives died and a post-mortem was performed. A week after the funeral I went to handover papers to get the death certificate. Next to Col...மேலும் வாசிக்க