• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7978 பார்க்கப்பட்டது

Mage mila hari adhikai

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 8742 பார்க்கப்பட்டது

Underhand trasactions

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 8075 பார்க்கப்பட்டது

Fake deeds and plans adjusted

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 15, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7885 பார்க்கப்பட்டது

No action from police for 4 months to stop disturbance

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 13, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7598 பார்க்கப்பட்டது

Cinnamon Garden Police

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 12, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7219 பார்க்கப்பட்டது

I experienced a courteous customer service!

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 6, 2016 இருந்து Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is sit...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 6387 பார்க்கப்பட்டது

Special approval for building on beach

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 5, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 6094 பார்க்கப்பட்டது

Non stop road construction on the same stretch

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 5, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 8487 பார்க்கப்பட்டது

Dual citizenship expedite on bribery

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 16, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 6875 பார்க்கப்பட்டது

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 13, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...மேலும் வாசிக்க