• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 4 years ago
  • 4798 பார்க்கப்பட்டது

I experienced a courteous customer service!

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 6, 2016 இருந்து Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is situated at Sri Naga Vihara Road, Pagoda, Nugegoda.

I am very happy with their service!

உங்கள் கருத்து என்ன?