• இலஞ்ச துரித இலக்கம்
  • 7 years ago
  • 4887 பார்க்கப்பட்டது

Hi! The traffic cops of the Beru, Payagala and Alutgama and the

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 11, 2016 இருந்து Beruwala , Western  ι Report #95437

Hi!
The traffic cops of the Beru, Payagala and Alutgama and the High way traffic keeps on bothering the innocent public in Ber China Fort area, most of the riders ply within the village for their day to day activities in small [Ladies bikes] for the convenience of the sarong, they ride helmetless mostly which was allowed unofficially before, by DIG of the area previously considering the facts, that they do not ply on the Galle Rd in such a way.

Now all the dishonest traffic cops come here randomly but daily for the sake of the bribe, they are hell bent in catching such riders as if they are all out to catch a terrorist, whereas robbers, thieves and other crime committers are let loose or not even caught!

How to arrest such a situ, can the Bribery commissioners department help us, can one officer catch a dishonest police of the most corrupt Police department!! even the big wigs of the area police stations have a share of these operations!

Appreciate if you could clarify.

0777 23 8888

உங்கள் கருத்து என்ன?