• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 5 years ago
  • 6929 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer asking for money

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 6, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out!
Asking for money, what a shame.
If you are a tourist and they know you are asian specially you're filipino. They will not let you go unless you give something to them. Crazy.

உங்கள் கருத்து என்ன?