• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 5 years ago
  • 5756 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer taken bribe today

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is not the first time

உங்கள் கருத்து என்ன?