• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 8 years ago
  • 9245 பார்க்கப்பட்டது

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT.

உங்கள் கருத்து என்ன?